Grupa Kapitałowa

Inwestycje Alternatywne Profit S.A (IAP) jest:

– jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 p. 37 i 38 Ustawy o rachunkowości,
– spółką dominującą w rozumieniu art. 4 §1 p.4 KSH,
w stosunku do emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50 lok. 19, 00-684 Warszawa, w której IAP posiada 15.555.000 akcji, co stanowi 100% w kapitale zakładowym i uprawnia do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

IAP nie posiada innych podmiotów zależnych.
IAP nie jest podmiotem zależnym od jakiegokolwiek innego podmiotu.

 

logokolor_emonety